Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Moduł I: Obszar C o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON.
3. Zobowiązanie informowania Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
5. Zaświadczenie lekarskie
6. Załącznik nr 4- oświadczenie
7. załącznik nr 5- oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
8. Wystawiony przez właściwą jednostkę dokument potwierdzający poszkodowanie osoby w 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy)
9. W przypadku wnioskodawcy w wieku emerytalnym zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
10. Dwie oferty niezależnych od siebie zakładów ortopedycznych (protezowni) specyfikacja i kosztorys protezy (sporządzone na wzorach dołączonych do wniosku)
11. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Oferta C4


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1.Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku realizacji Programu.
2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.
4.Dokonanie oceny wniosku na podstawie punktowego systemu oceny wniosków.
5.Przekazanie wniosków pozytywnie ocenionych przez Ośrodek do eksperta PFRON.
6.Realizacja wniosków z opinią eksperta PFRON potwierdzającą stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie do utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, następuje w miarę posiadanych środków finansowych na zadanie, według kolejności ustalonej na liście rankingowej wniosków.
7.Poinformowanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku o odmowie lub przyznaniu dofinansowania/refundacji.
8.Zawarcie umowy z Wnioskodawcą.
9.Rozliczenie zawartej umowy.

Termin załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia10 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku oraz Uchwałą nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 roku).
3. Zarządzenie Nr 3/II/2021 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 08.02.2021 roku w sprawie procedur przyznawania i realizacji wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na posiadaną protezę kończyny.
2. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
3.Refundacja może obejmować koszty realizacji zadania poniesione w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
4.Nierozliczenie umowy powoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.


Wnioski można również składać w wersji elektronicznej na www.sow.pfron.org.pl