Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Dofinansowanie lub refundacja osobom niepełnosprawnym, ze środków PFRON, kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Moduł II: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON.
3. Zobowiązanie informowania Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
4. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)
5. Oświadczenie o ilości semestrów/ półroczy, do których uzyskano pomoc ze środków PFRON
6. Załącznik nr 3- wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego we wniosku) a w przypadki osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich- dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. W przypadki Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej ze szkół.
7. Załącznik nr 4- oświadczenie
8. Załącznik nr 5- oświadczenie o zatrudnieniu
9. Załącznik nr 6- oświadczenie dotyczące wkładu własnego (o ile dotyczy)
10. Załącznik nr 7- oświadczenie
11. Załącznik nr 8- oświadczenie (w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
12. Załącznik nr 9- oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy).
13. Wystawiony przez właściwą jednostkę dokument potwierdzający poszkodowanie osoby w 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy).
14. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1.Przyjmowanie wniosków następuje w danym roku realizacji Programu w dwóch cyklach: 01 marca do 31 marca oraz od 01 września do 10 października.
2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.
4.Poinformowanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku o odmowie lub przyznaniu dofinansowania/refundacji.
5.Zawarcie umowy z Wnioskodawcą.
6.Rozliczenie zawartej umowy.

Termin załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.

 


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia10 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku oraz Uchwałą nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 roku).
3. Zarządzenie Nr 3/II/2021 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 08.02.2021 roku w sprawie procedur przyznawania i realizacji wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Refundacja może obejmować koszty opłaty za naukę (czesne) dotyczące bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Wnioski można również składać w wersji elektronicznej na www.sow.pfron.org.pl