Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Likwidacja barier: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych wraz z następującymi załącznikami:
1.    Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu),
2.    Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wraz z Wnioskodawcą w przypadku takich osób (oryginał do wglądu)
3.    Aktualne zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (wypisane czytelnie i w języku polskim) informujące o rodzaju niepełnosprawności, stanie zdrowia wraz z informacją o występujących trudnościach poruszaniu się– nie starsze niż 3 miesiące – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.
4.    Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
5.    Zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się
6.    Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego bądź dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania (oryginał do wglądu)
7.    Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeżeli taki występują (oryginał do wglądu)
8.    Kopia aktu własności nieruchomości bądź kopia aktualnego wyciągu z ksiąg wieczystych potwierdzających własność budynku bądź kopia umowy najmu lokalu mieszkalnego (oryginał do wglądu)
9.    Zgoda właściciela nieruchomości
10.    Kosztorys wstępny
11.    Szkic budynku bądź pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
Zaświadczenie


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się wraz z następującymi załącznikami:
1.    Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu),
2.    Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wraz z Wnioskodawcą w przypadku takich osób (oryginał do wglądu)
3.    Aktualne zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (wypisane czytelnie i w języku polskim) informujące o rodzaju niepełnosprawności, stanie zdrowia wraz z informacją o występujących trudnościach poruszaniu się– nie starsze niż 3 miesiące – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.
4.    Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
5.    Zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się
6.    Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego bądź dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania (oryginał do wglądu)
7.    Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeżeli taki występują (oryginał do wglądu)
8.    Opinia specjalisty o konieczności posiadania wnioskowanego urządzenia jako dokument potwierdzający zasadność zakupu sprzętu przeznaczonego do likwidacji barier w komunikowaniu się *
9.    Oferta cenowa

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
Zaświadczenie

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych wraz z następującymi załącznikami:
1.    Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu),
2.    Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wraz z Wnioskodawcą w przypadku takich osób (oryginał do wglądu)
3.    Aktualne zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (wypisane czytelnie i w języku polskim) informujące o rodzaju niepełnosprawności, stanie zdrowia wraz z informacją o występujących trudnościach poruszaniu się– nie starsze niż 3 miesiące – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.
4.    Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
5.    Zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się
6.    Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego bądź dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania (oryginał do wglądu)
7.    Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeżeli taki występują (oryginał do wglądu)
8.    Oferta cenowa

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
Zaświadczenie


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.
Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - zawarcie umowy o dofinansowanie likwidacji barier.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku - informacja z uzasadnieniem.

Termin załatwienia sprawy:
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień, po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON.

 


Podstawa prawna

1.    Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
2.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 926 z późniejszymi zmianami),


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
O dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
•    na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
•    na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty określonej w obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora PCPR w Kutnie.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.