Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (do 16 roku życia)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek Moduł I: Obszar A o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Zadanie 1 i Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
 2.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON.
 3. Zobowiązanie informowania Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
 4. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności(oryginał do wglądu), z powodu dysfunkcji narządu ruchu/dysfunkcji narządu słuchu.
 5. Zaświadczenie lekarskie
 6. Załącznik nr 4- oświadczenie
 7. Załącznik nr 5- oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
 8. Wystawiony przez właściwą jednostkę dokument potwierdzający poszkodowanie osobyw 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy).
 9. W przypadku wnioskodawcy w wieku emerytalnym zaświadczenie pracodawcyo zatrudnieniu.
 10. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
 11. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego.
 12. Faktura pro-forma lub oferta cenowa
 13. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, do którego ubiega się o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania lub w przypadku ubiegania się o sprzęt mobilny np. do przewozu osoby niepełnosprawnej umowa najmu/dzierżawy samochodu.
 14. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Druki do pobrania:

WNIOSEK (pdf)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Załącznik nr 2 - Zobowiązanie informowania Realizatora (pdf)
Załącznik nr 3 zaświadczenie lekarskie (pdf)
Załącznik nr 4 oświadczenie o zatrudnieniu (pdf)
Załącznik nr 5 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy) (pdf)

 


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

V. Sposób załatwienia sprawy:

1.Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku realizacji Programu.

2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3.Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.

4.Dokonanie oceny wniosku na podstawie punktowego systemu oceny wniosków.

5.Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych środków finansowych na zadanie, według kolejności ustalonej na liście rankingowej wniosków.

6.Poinformowanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku o odmowie lub przyznaniu dofinansowania.

7.Zawarcie umowy z Wnioskodawcą.

8.Rozliczenie zawartej umowy.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia10 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku oraz Uchwałą nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 roku).

3.Zarządzenie Nr 3/II/2021 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 08.02.2021 roku w sprawie procedur przyznawania i realizacji wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1 Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
2.Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
3.Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w okresie trzech lat (licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania) uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
4.Nierozliczenie umowy powoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.

Wnioski można również składać w wersji elektronicznej na www.sow.pfron.org.pl