Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki,
 2. Załączniki do wniosku:

- zaświadczenie ze szkoły/uczelni/kursu i in. potwierdzającego otrzymane kwalifikacje,

- dokumenty zgromadzone w procesie usamodzielnienia.

Druki:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI


Komórka organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-300 Kutno

Dział pomocy rodzinie i świadczeń


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia braków formalnych.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki może złożyć osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła instytucjonalną lub rodzinną piecze zastępczą i spełnia warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami podlega on weryfikacji.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Art. 140-153 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana (osoba, która osiągnęła pełnoletność i opuściła pieczę zastępczą)  składa  w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie tej formy pomocy (powiat właściwy ze względu na miejsca zamieszkania wnioskodawcy przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej), za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.


Tryb odwoławczy

1. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.