Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie,
 2. Załączniki do wniosku:

- kserokopia świadectwa ze szkoły/uczelni/kursu i in. potwierdzającego otrzymane kwalifikacje,

- dokumenty zgromadzone w procesie usamodzielnienia.

 

Druki:

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie


Komórka organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-300 Kutno

Dział pomocy rodzinie i świadczeń


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Termin: do 30 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia braków formalnych.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie może złożyć osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła instytucjonalną lub rodzinną piecze zastępczą i spełnia warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami podlega on weryfikacji.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

art. 140-153 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana (osoba, która osiągnęła pełnoletność i opuściła pieczę zastępczą) składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie tej formy pomocy (powiat właściwy ze względu na miejsca zamieszkania wnioskodawcy przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej), za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.