Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

2. Załączniki do wniosku:

- aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

-  aktualny statut – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy,

- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata,

- oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik Z do wniosku,

- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

- informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców  dotyczy przedsiębiorców,

- decyzja w sprawie przyznania statusu Zakładu Pracy Chronionej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

- harmonogram realizacji zadania, nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy – program merytoryczny imprezy,

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych w wysokości nieobjętej dofinansowaniem lub oświadczenie w tej sprawie,

- kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania sporządzony wg wzoru stanowiącego  załącznik K do wniosku,

- uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania.

Druki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadania.doc

Sprawozdanie z realizacji zadania.pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających ze środków PFRON (sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kutnowskiego)

Oświadczenie o rachunku bankowym

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Kosztorys rzeczowo-finansowy obejmujący rodzaje kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.doc

Kosztorys rzeczowo-finansowy obejmujący rodzaje kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.pdf

 


Komórka organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-301 Kutno

Dział ds. osób niepełnosprawnych


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Termin:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy w terminie 30 dni oddania złożenia wniosku lub usunięcia uchybień.

Sposób:

 1.  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno­sprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.
 2.  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie sprawdzają poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność załączników.
 3.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4.  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie analizują wniosek, w tym przewidywany koszt i cel dofinansowania biorąc pod uwagę formy i sposób realizacji zadania oraz wskazaną ilość uczestników.
 5.  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uzgadniają z Wnioskodawcą ostateczny zakres umowy i kwotę możliwego dofinansowania.
 6.  Podstawę dofinansowania zadań ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez Starostę Kutnowskiego z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 7.  Starosta Kutnowski podpisuje umowę z Wnioskodawcą po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu planu finansowego wykorzystania środków PFRON na dany rok.
 8.  Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Kutnowski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Podstawa prawna

 1.  Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
 2.  Wkład własny w wysokości minimum 40% może być darowizną, ale potwierdzoną fakturą VAT, jako świadczenie usługi w formie przekazania darowizny.
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca winien w terminie określonym w umowie, przedstawić w PCPR w Kutnie sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Wnioskodawca przedstawiając końcowe rozliczenie dofinansowania, składa oświadczenia:

a)      o sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych

w zestawieniach dokumentów finansowych, pod względem merytorycznym, rachunkowym

i formalno-prawnym,

b)      o opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych,

c)      o przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie faktur i rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 2. Wymagane jest, aby każda z faktur i rachunków, opłaconych z otrzymanej dotacji, opatrzona była na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym opisem, zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.
 3. W przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wniosek zostanie przekazany do archiwum bez rozpatrzenia.