Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Sprzęt rehabilitacyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

- dla osób fizycznych,

- dla osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 1. Załączniki do wniosku:

- kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści (oryginał do wglądu):

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przed ukończeniem 16 roku życia,
 • orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, a w przypadku osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku,

- kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wraz z Wnioskodawcą w przypadku takich osób (oryginał do wglądu)

- aktualne zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (wypisane czytelnie i w języku polskim) informujące o rodzaju niepełnosprawności, stanie zdrowia wraz z informacją o występujących trudnościach w  poruszaniu się, – nie starsze niż 3 miesiące – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku,

- zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

- zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się,

- kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego bądź dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania (oryginał do wglądu),

- kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeżeli taki występują (oryginał do wglądu)

- oferta cenowa

 

Druki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego


Komórka organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Krzywoustego 11

99-301 Kutno

 Dział ds. osób niepełnosprawnych


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie dostarczona wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub usunięcia uchybień.
 
Sposób załatwienia sprawy:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może złożyć:

- osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 - jeden raz w roku - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych.

2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie sprawdzają poprawność wniosku oraz kompletność załączników

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ich w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach i wyznacza termin ich usunięcia, nie dłuższy ni 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku o dofinansowanie danych , w szczególności co do wysokości dochodów
i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na  przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania,wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

5. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez Starostę Kutnowskiego z Wnioskodawcą.

6. Przekazanie środków finansowych następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy, po dostarczeniu przez Wnioskodawcę oryginałów następujących dokumentów:

- faktura VAT bądź rachunek uproszczony wystawionych na Wnioskodawcę przez sprzedawcę urządzeń lub wykonawcę usług, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia,  dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

7. Przekazanie przez Centrum środków finansowych dotyczących zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wymaganego kompletu dokumentów.

8. Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztorysem oraz podpisaną umową.

9. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności wpływu.

10. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadających przez Powiat Kutnowski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.


Podstawa prawna

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1.  Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. O dofinansowanie ze środków PRFON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 •  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1.  Przeciętne wynagrodzenie, zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 2. Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
 3. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 5.  Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 •  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 •  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 •  świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 •  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 •  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów o niewybuchów,
 •  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku

 

 1. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 2. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrywaniu.

6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy a przed jej zakończeniem, dofinansowanie nie będzie wypłacone.

 1. Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć podpis pod wnioskiem bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego wniosek podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.
 2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego poniesionych przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.