Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Zał. nr 1

2. Kwestionariusz osobowy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzących rodzinne domy dziecka. Zał. nr 2

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych. Zał. nr 3

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej oraz udział w badaniach psychologicznych. Zał. nr 4

5. Oświadczenie kandydata dotyczące władzy rodzicielskiej. Zał. nr 5

6. Oświadczenie kandydata dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wraz z oświadczeniem od wierzyciela lub zaświadczeniem komornika bądź innym dokumentem świadczącym o realizacji tego obowiązku na bieżąco. Zał. nr 6

7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych. Zał. nr 7

8. Zaświadczenie o niekaralności kandydata.

9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (osobne dla każdego kandydata w przypadku małżonków).

10. Oświadczenie kandydata o nieleczeniu się w poradniach zdrowia psychicznego lub w poradniach uzależnień. Zał. nr 8

11. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o dochodach kandydata.

12. Dokument potwierdzający miejsce faktycznego pobytu kandydata.

13.  Akt małżeństwa lub wyrok rozwodowy, bądź akt zgonu małżonka.

14. Życiorys sporządzonego indywidualnie przez każdego z kandydatów, zawierający informację kandydata o motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz informację o doświadczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dzieckiem/dziećmi, pracy zawodowej, zainteresowaniach, ważnych wydarzeniach z życia rodziny.

15. Opinia psychologiczna będąca oceną predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, sporządzona przez wskazanego przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej psychologa.

16. Opinia pedagogiczna będąca oceną predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, sporządzona przez wskazanego przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pedagoga.

17. Wypełniony przez pracownika działu rodzinnej pieczy zastępczej podczas wizyty w środowisku rodzinnym kandydata kwestionariusz. Zał. nr 9

W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, sąsiadów, księdza, sołtysa, pracowników ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym - opinii ze szkoły itp.


Komórka organizacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie – Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej pok. Nr 14, ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy: zainteresowani na bieżąco mogą składać dokumenty do Jednostki. Szkolenie organizowane jest po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów oraz przy posiadaniu przez Jednostkę środków finansowych na ten cel. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia,  Jednostka kieruje kandydatów do odbycia szkolenia w innym, wyznaczonych miejscu.

 

Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu kompletu dokumentów i kwalifikacji do odbycia szkolenia, kandydaci odbywają szkolenie. Po jego zakończeniu kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia. Na podstawie otrzymanego świadectwa oraz opinii sporządzonej przez prowadzących szkolenie zespół kwalifikacyjny powołany przez Organizatora Pieczy zastępczej nadaje poszczególnym kandydatom kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.


Podstawa prawna

Art. 42 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku


Tryb odwoławczy

nie przysługuje