Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku lub kończyn górnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Moduł I: Obszar B o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Zadanie 1, 3, 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON.
3. Zobowiązanie informowania Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
4. Zaświadczenie lekarskie
5. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub obu kończyn górnych (Zadanie 1).
6. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (oryginał do wglądu), z powodu dysfunkcji narządu wzroku (Zadanie 3).
7. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności(oryginał do wglądu), z powodu dysfunkcji narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy (Zadanie 4).
8. Załącznik nr 4- oświadczenie
9. załącznik nr 5- oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
10. Kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
11. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
12. Wystawiony przez właściwą jednostkę dokument potwierdzający poszkodowanie osoby w 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy)
13. W przypadku wnioskodawcy w wieku emerytalnym zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
14. Faktura pro-forma lub oferta cenowa.
15. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Załącznik nr 3-zaświadczenie lekarskie (do 16 roku - wzrok)
Załącznik nr 3-zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
Załącznik nr 3-zaświadczenie lekarskie (po 16 roku - wzrok)
załącznik nr 4
załącznik nr 5

 


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1.Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku realizacji Programu.
2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.
4.Dokonanie oceny wniosku na podstawie punktowego systemu oceny wniosków.
5.Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych środków finansowych na zadanie, według kolejności ustalonej na liście rankingowej wniosków.
6.Poinformowanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku o odmowie lub przyznaniu dofinansowania.
7.Zawarcie umowy z Wnioskodawcą.
8.Rozliczenie zawartej umowy.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia10 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku oraz Uchwałą nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 roku).
3. Zarządzenie Nr 3/II/2021 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 08.02.2021 roku w sprawie procedur przyznawania i realizacji wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1 Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
2.Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
3.Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w okresie trzech lat (licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania) uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
4.Nierozliczenie umowy powoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.

Wnioski można również składać w wersji elektronicznej na www.sow.pfron.org.pl