Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Moduł I: Obszar B o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Zadanie 1, 3, 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON.
3. Zobowiązanie informowania Realizatora programu o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.
4. Zaświadczenie lekarskie
5. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub obu kończyn górnych (Zadanie 1).
6. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (oryginał do wglądu), z powodu dysfunkcji narządu wzroku (Zadanie 3).
7. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności(oryginał do wglądu), z powodu dysfunkcji narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy (Zadanie 4).
8. Załącznik nr 4- oświadczenie
9. załącznik nr 5- oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
10. Kserokopia aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
11. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
12. Wystawiony przez właściwą jednostkę dokument potwierdzający poszkodowanie osoby w 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych (o ile dotyczy)
13. W przypadku wnioskodawcy w wieku emerytalnym zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
14. Faktura pro-forma lub oferta cenowa.
15. Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

Druki do pobrania:
WNIOSEK (pdf)
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Załącznik nr 3 - zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
załącznik nr 4
załącznik nr 5

 


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

1.Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku realizacji Programu.
2.W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany                   o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.
4.Dokonanie oceny wniosku na podstawie punktowego systemu oceny wniosków.
5.Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych środków finansowych na zadanie, według kolejności ustalonej na liście rankingowej wniosków.
6.Poinformowanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku o odmowie lub przyznaniu dofinansowania.
7.Zawarcie umowy z Wnioskodawcą.
8.Rozliczenie zawartej umowy.

Termin załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Realizatora środków PFRON na realizację Programu w danym roku.

 


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia10 grudnia 2018 r. zmieniona Uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 roku oraz Uchwałą nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 roku).
3. Zarządzenie Nr 3/II/2021 Dyrektora PCPR w Kutnie z dnia 08.02.2021 roku w sprawie procedur przyznawania i realizacji wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
2.Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
3.Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w okresie pięciu lat (licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania) uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
4.Nierozliczenie umowy powoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.